Call Us

Privacy Policy

Your security is important to us. Therefore, any personal data you share with us is safeguarded with utmost care.

Rast Mobil Bilgi Teknolojileri Yazılım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi olarak işbu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile hangi kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebepleri ile; İşlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu konusunda sizi aydınlatmayı amaçlıyoruz. Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, yalnızca analiz amacıyla ve çerez gibi teknolojiler aracılığıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü şahıslardan, hizmet ve sözleşme ilişkimiz çerçevesinde ve süresi içinde, meşru menfaatin işlenmesi koşulu temelinde işlenecektir. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz ancak analiz edilerek; Verdiğimiz hizmetlerin gereklerini en iyi şekilde yerine getirmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan erişilebilmesini ve maksimum düzeyde kullanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirmek ve sizleri sizlerle buluşturmak. hizmet sağlayıcıların yasal çerçeveler dahilinde daha geniş kapsamda ve hukuktan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi (kişisel verilerin talep edilmesi halinde adli ve idari mercilerle paylaşılması), sözleşme ve hizmetin amaca uygun ve ölçülü olarak işlenecek ve güncellenecektir. Kimlere ve Hangi Amaçlarla Toplanan Kişisel Veriler Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; Faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, işbirliği içinde olduğumuz ve talep edilmesi halinde adli ve idari mercilere gerekli teknik ve idari mercilere devredilebilecek, yurt içinde ve yurt dışında 3. kişi ve kurum ve kuruluşlara devredilebilir. önlemler alınır. Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir: Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme , kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olup olmadığını talep etme kişisel verilerin düzeltilmesini, silinmesini veya yok edilmesini isteme, (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi, bu sebeple zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, kişisel verilerin yasa dışı işlenmesi. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için email@site.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. İletişim Size hizmet verebilmek için analizler yapabilmek için gerekli olan kişisel verilerinizin bu gizlilik ve kişisel veri işleme politikasına uygun olarak işlenmesini kabul etmekte tamamen serbestsiniz. Siteyi kullanmaya devam ederseniz, tarafımızca kabul etmiş sayılacaktır ve daha detaylı bilgi için lütfen contact@rastmobile.com e-posta adresinden bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

For Word Ninja Account Deletion

Rast Mobile Information Technologies

Talk to Us Today

REACH OUT TO RAST MOBILE FOR EXPERT
SOFTWARE SOLUTIONS AND ADVICE!